การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ ๔ และกรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ ๔ และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

More

การจัดตั้งสถานพยาบาลตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522